اخبار ساماندهی نیروهای غیررسمی صداوسیما (حق الزحمه ای، برنامه ای، شرکتی، پروژه ای و ...)

 1- آیا همكاران برای تبدیل وضعیت استخدامی، باید گزینش شوند؟

   بله، طبق ماده ً 39 آیین نامه اجرایی قانون گزینش كشور، برای همه كاركنان در مرحله تبدیل وضعیت ( رسمی آزمایشی به قطعی ، طرح ساماندهی به آزمایشی، حق الزحمه ای به طرح ساماندهی و...) اخذ نظر گزینش الزامی است. البته روند بررسی پرونده این گونه افراد ( به دلیل وجود پرونده از قبل) تسریع خواهد شد.

--------------

 2- تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به دائم چگونه است؟

    در ابلاغ رسمی آزمایشی همكاران، مدت رسمی آزمایشی آنان دو سال درج شده است. در رونوشت همین ابلاغ به اداری واحد مربوطه، اعلام شده كه شش ماه قبل از انقضای مدت رسمی آزمایشی نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام گردد. طبق ماده ً 25 آیین نامه اجرایی قانون گزینش كشور، اداری مربوطه موظف است پس از هجده ماه از زمان استخدام آزمایشی، مراتب تبدیل وضعیت قطعی كاركنان را از طریق منابع انسانی به هسته گزینش اعلام كند. هسته گزینش نیز موظف است پیش از انقضای مهلت دوساله نسبت به اعلام نظر پرونده اقدام نماید.

در صورتیكه در مهلت مقرر، مجوز تبدیل وضعیت از واحدهای اداری ذیربط و منابع انسانی واصل نشود، گزینش موظف است طبق تبصره ً 1 ماده ً 25 آیین نامه اجرایی، راساً نسبت به بررسی و صدور رأی اقدام كند.

--------------

 3- بكارگیری نیروهای برنامه ای، پروژه ای یا شركتی چگونه است؟

    در برخی از واحدها یا مراكز از نیروهای برنامه ای ، پروژه ای یا شركتی استفاده می‌كنند و برخی از آنان به رغم تمام وقت بودن. گزینش نشده اند. طبق تبصره ً1ً ماده ً16ً قانون گزینش كشور و ماده ً2ً آیین نامه اجرایی قانون ذیربط. تمام افراد به صورت غیررسمی اعم از پیمانی، قراردادی، شركتی، حق الزحمه ای، برنامه ای، پروژه ای، روزمزد و عناوین مشابه، قبل از اشتغال باید گزینش شوند و طبق تبصره ً1ً ماده ً2ً آیین نامه اجرایی، پرداخت هرگونه وجهی بدون اخذنظر گزینش خلاف قانون است.

--------------

 4- كسانی كه از سازمان ها یا نهادهای دیگر به سازمان صداوسیما مامور یا منتقل می‌شوند آیا باید گزینش شوند یا خیر؟

   بله این افراد ( با هر سابقه كار) در صورتی كه بخواهند به سازمان مامور یا منتقل شوند طبق ماده ً2ً قانون گزینش، تبصره ً 2 ماده ً 2 و ماده ً 39 آیین نامه اجرایی باید برای اخذ نظر گزینش اقدام كنند.

--------------

 5- افرادی که رأی مثبت گزینش را دریافت نموده و توسط منابع انسانی ابلاغ آنان به تأخیر می افتد در چه صورت باید مجدداً نظر گزینش را اخذ کرد؟

   در صــورتی كه افراد به هر دلیل پس از یكسال از صـدور رأی گـزینش اشتغال نیابند و یا استخدام  نشوند، طبـق بـخـشــنــامه شـــمـــاره 47268/2 به مــورخ 22/8/81 هیـئـت عـالــی گـزیـنـش كه اشعـاره می‌دارد آرای گزینش تا یكسال پس از صدور دارای اعتبار می‌باشد. در صورت نیاز سازمان و قبل از شروع به كار، استعلام مجدد از گزینش ضروری است.


منبع:

http://gozinesh.irib.ir/index8.htm

 
نوشته شده توسط حق الزحمه ای در ساعت  | لینک  |